มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี


ในกรณีที่ไม่ทราบพิกัดศุลกากร คลิกที่นี่


หมวด รายการ
A มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 1
A1 มาตรการห้าม/จำกัดการนำเข้าสินค้า ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 5
A11 มาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราว เฉพาะจากประเทศหรือภูมิภาคใดๆ 29
A12 มาตรการจำกัดการนำเข้า เฉพาะจากพื้นที่ eligibility 25
A13 มาตรการทางระบบ (System approach) 6
A14 ข้อกำหนดเรื่องการอนุญาตพิเศษ 139
A15 ข้อกำหนดเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า 12
A19 มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการห้าม/จำกัดการนำเข้าสินค้า ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 44
A2 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดระดับของสารพิษตกค้างและการใช้สารที่มีการควบคุม 3
A22 มาตรการจำกัดการใช้สารบางประเภทในอาหารและอาหารสัตว์ และในวัตถุสัมผัสอาหาร 1
A3 มาตรการที่เกี่ยวกับการติดฉลาก การประทับตรา และบรรจุภัณฑ์ 4
A31 ข้อกำหนดเรื่องการติดฉลาก (labelling) 25
A32 ข้อกำหนดเรื่องการประทับตรา (marking) 1
A33 ข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์ (packaging) 33
A4 ข้อกำหนดด้านสุขลักษณะ (hygienic requirements) 7
A41 เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร 1
A42 ข้อกำหนดด้านสุขลักษณะในกระบวนการผลิต 2
A49 ข้อกำหนดด้านสุขลักษณะอื่นๆ 18
A51 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ความร้อน/ ความเย็น 14
A53 การรมควัน 13