หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการ

กระทรวงพาณิชย์

สภาวิศวกร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สภาวิชาชีพบัญชี

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สภาสถาปนิก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กระทรวงกลาโหม

กรุงเทพมหานคร

สภาทนายความ