หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการ

กระทรวงพาณิชย์

สภาวิศวกร

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สภาวิชาชีพบัญชี

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงแรงงาน

สภาสถาปนิก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรุงเทพมหานคร

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สภาทนายความ