หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงพาณิชย์

สภาวิศวกร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สภาวิชาชีพบัญชี

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สภาสถาปนิก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กระทรวงกลาโหม

กรุงเทพมหานคร

สภาทนายความ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี