หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงแรงงาน

สภาวิศวกร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สภาวิชาชีพบัญชี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพลังงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สภาการพยาบาล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สภาสถาปนิก

สภาเภสัชกรรม

ทันตแพทยสภา

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สภากายภาพบำบัด

แพทยสภา

กรุงเทพมหานคร

สภาทนายความ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

สภาเทคนิคการแพทย์

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)