หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงพาณิชย์

สภาวิศวกร

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สภาวิชาชีพบัญชี

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงแรงงาน

สภาสถาปนิก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรุงเทพมหานคร

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สภาทนายความ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี