กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

ASEAN Framework Agreement on Services
ASEAN Free Trade Area
ASEAN-China (ACFTA)
ASEAN-India (AIFTA)
ASEAN-Japan (AJCEP)
ASEAN-Korea (AKFTA)
ASEAN–Australia–New Zealand (AANZFTA)
Thailand-Australia (TAFTA)
Thailand-Chile (TCFTA)
Thailand-India (TIFTA)
Thailand-Japan (JTEPA)
Thailand-New Zealand (TNZCEP)
Thailand-Peru (TPFTA)
The ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)