หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงแรงงาน