หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงแรงงาน