มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

ในกรณีที่ไม่ทราบพิกัดศุลกากร คลิกที่นี่


หมวด รายการ
F4 มาตรการเกี่ยวกับการกำหนดอากรศุลกากร 51
F6 ภาษีหรืออากรที่เรียกเก็บเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐ 30
F61 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทางศุลกากร การดำเนินการทางศุลกากร หรือการให้บริการทางศุลกากร 1
F7 ภาษีหรืออากรภายในประเทศที่เก็บกับสินค้านำเข้า 152
F8 การกำหนดราคาสินค้าซึ่งประเมินโดยศุลกากร เพื่อการเก็บภาษีอากรสินค้านำเข้า 9
F9 อื่นๆ 11
H มาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า 1
H1 มาตรการที่ให้สิทธิในการนำเข้าแก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 2
I9 มาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้าอื่นๆ 3
N มาตรการ กฎหมาย ข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 9
O กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 64
P1 ใบอนุญาตการส่งออก โควตาการส่งออก มาตรการห้ามส่งออก และข้อจำกัดด้านปริมาณในการส่งออก 69
P4 มาตรการเกี่ยวกับการส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม 1
P5 มาตรการในการเก็บภาษีสำหรับสินค้าที่จะทำการส่งออกในประเทศส่งออก 1
P6 มาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของสินค้าส่งออก 126
P7 มาตรการการอุดหนุนการส่งออก 5
P9 มาตรการด้านการส่งออกอื่นๆ 125