หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี